امروز: سه شنبه 12 فروردین 1399

ساعت کار صرافی: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 16 پنجشنبه 9 الی 15
کلیه معاملات به صورت حضوری و در محل صرافی انجام می پذیرد.

نرخ ارز
Flagدلار امریکا (USD)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1399/01/1109:46
 • 1399/01/1009:59
 • 1399/01/0909:34
 • 1399/01/0710:00
 • 1399/01/0609:26
 • 1398/12/2811:16
 • 14,900
 • 15,750
 • 1398/12/2810:32
 • 14,900
 • 15,750
 • 1398/12/2710:03
 • 14,800
 • 15,650
 • 1398/12/2610:24
 • 14,700
 • 14,800
 • 1398/12/2510:07
 • 14,700
 • 14,800
 • 1398/12/2410:42
 • 14,750
 • 14,850
 • 1398/12/2210:24
 • 14,750
 • 14,850
 • 1398/12/2110:18
 • 14,850
 • 14,950
 • 1398/12/2013:04
 • 15,100
 • 15,200
 • 1398/12/1909:56
 • 14,900
 • 15,000
 • 1398/12/1710:29
 • 14,900
 • 15,000
 • 1398/12/1511:46
 • 15,150
 • 15,250
 • 1398/12/1510:03
 • 15,280
 • 15,380
 • 1398/12/1410:00
 • 15,230
 • 15,330
 • 1398/12/1311:56
 • 15,450
 • 15,550
 • 1398/12/1210:06
 • 15,050
 • 15,150
 • 1398/12/1115:07
 • 14,800
 • 14,900
 • 1398/12/1014:01
 • 15,050
 • 15,150
 • 1398/12/1011:58
 • 15,150
 • 15,250
 • 1398/12/1009:50
 • 15,600
 • 15,700
 • 1398/12/0810:24
 • 15,500
 • 15,600
 • 1398/12/0710:30
 • 14,700
 • 14,800
 • 1398/12/0610:31
 • 14,600
 • 14,700
 • 1398/12/0510:04
 • 14,650
 • 14,750
 • 1398/12/0410:11
 • 14,430
 • 14,530
 • 1398/12/0311:44
 • 14,100
 • 14,200
 • 1398/12/0110:13
 • 14,100
 • 14,200
 • 1398/11/3010:21
 • 14,100
 • 14,200
 • 1398/11/2910:18
 • 13,650
 • 13,950
 • 1398/11/2810:12
 • 13,550
 • 13,900
 • 1398/11/2711:00
 • 13,450
 • 13,850
 • 1398/11/2610:06
 • 13,450
 • 13,850
 • 1398/11/2410:22
 • 13,400
 • 13,700
 • 1398/11/2314:23
 • 13,300
 • 13,600
 • 1398/11/2110:24
 • 13,200
 • 13,500
 • 1398/11/2010:14
 • 13,200
 • 13,500
 • 1398/11/1910:11
 • 13,200
 • 13,500
 • 1398/11/1710:08
 • 13,200
 • 13,450
 • 1398/11/1610:03
 • 13,200
 • 13,430
 • 1398/11/1510:18
 • 13,200
 • 13,380
 • 1398/11/1410:03
 • 13,200
 • 13,400
 • 1398/11/1313:50
 • 13,250
 • 13,500
 • 1398/11/1210:19
 • 13,200
 • 13,450
 • 1398/11/1010:09
 • 13,150
 • 13,400
 • 1398/11/0810:26
 • 13,150
 • 13,400
 • 1398/11/0710:14
 • 13,150
 • 13,400
 • 1398/11/0611:14
 • 13,150
 • 13,350
 • 1398/11/0511:05
 • 12,900
 • 13,000
 • 1398/11/0309:59
 • 12,850
 • 12,950
 • 1398/11/0210:05
 • 12,850
 • 12,950
 • 1398/11/0110:14
 • 12,850
 • 12,950
 • 1398/10/3010:04
 • 12,900
 • 13,000
 • 1398/10/2910:08
 • 12,950
 • 13,050
 • 1398/10/2810:05
 • 13,000
 • 13,100
 • 1398/10/2609:59
 • 13,000
 • 13,100
 • 1398/10/2509:58
 • 12,900
 • 13,000
 • 1398/10/2410:21
 • 12,920
 • 13,020
 • 1398/10/2310:03
 • 12,950
 • 13,050
 • 1398/10/2210:12
 • 13,000
 • 13,100
 • 1398/10/2110:16
 • 13,100
 • 13,200
 • 1398/10/1910:04
 • 13,280
 • 13,380
 • 1398/10/1810:13
 • 13,280
 • 13,380
 • 1398/10/1710:16
 • 13,230
 • 13,330
 • 1398/10/1510:07
 • 13,280
 • 13,380
 • 1398/10/1410:06
 • 12,850
 • 12,950
 • 1398/10/1211:29
 • 12,850
 • 12,950
 • 1398/10/1110:17
 • 12,850
 • 12,950
 • 1398/10/1010:16
Flagیورو اروپا (EUR)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1399/01/0609:26
 • 1398/12/2811:18
 • 16,800
 • 17,450
 • 1398/12/2810:32
 • 16,800
 • 17,450
 • 1398/12/2710:04
 • 16,700
 • 17,350
 • 1398/12/2610:25
 • 16,600
 • 16,700
 • 1398/12/2510:07
 • 16,600
 • 16,700
 • 1398/12/2410:43
 • 16,600
 • 16,700
 • 1398/12/2210:26
 • 16,600
 • 16,700
 • 1398/12/2110:18
 • 16,650
 • 16,750
 • 1398/12/2013:04
 • 16,700
 • 16,800
 • 1398/12/1909:56
 • 16,400
 • 16,500
 • 1398/12/1710:30
 • 16,400
 • 16,500
 • 1398/12/1511:46
 • 16,550
 • 16,650
 • 1398/12/1510:03
 • 16,600
 • 16,700
 • 1398/12/1410:00
 • 16,550
 • 16,650
 • 1398/12/1311:56
 • 16,850
 • 16,950
 • 1398/12/1210:06
 • 16,350
 • 16,450
 • 1398/12/1115:08
 • 16,100
 • 16,200
 • 1398/12/1014:03
 • 16,100
 • 16,200
 • 1398/12/1014:01
 • 16,450
 • 16,550
 • 1398/12/1009:50
 • 16,850
 • 16,950
 • 1398/12/0810:25
 • 16,800
 • 16,900
 • 1398/12/0713:59
 • 15,800
 • 15,900
 • 1398/12/0610:31
 • 15,700
 • 15,800
 • 1398/12/0510:05
 • 15,700
 • 15,800
 • 1398/12/0410:11
 • 15,480
 • 15,580
 • 1398/12/0311:44
 • 15,300
 • 15,400
 • 1398/12/0110:12
 • 15,300
 • 15,400
 • 1398/11/3010:21
 • 15,300
 • 15,400
 • 1398/11/2910:19
 • 14,900
 • 15,200
 • 1398/11/2810:12
 • 14,900
 • 15,200
 • 1398/11/2710:40
 • 14,850
 • 15,150
 • 1398/11/2610:06
 • 14,850
 • 15,150
 • 1398/11/2410:21
 • 14,800
 • 15,100
 • 1398/11/2310:11
 • 14,800
 • 15,100
 • 1398/11/2110:24
 • 14,700
 • 15,000
 • 1398/11/2010:14
 • 14,700
 • 15,000
 • 1398/11/1910:11
 • 14,700
 • 15,000
 • 1398/11/1710:08
 • 14,700
 • 14,950
 • 1398/11/1610:03
 • 14,700
 • 14,930
 • 1398/11/1510:18
 • 14,700
 • 14,880
 • 1398/11/1410:02
 • 14,700
 • 14,900
 • 1398/11/1313:50
 • 14,750
 • 15,000
 • 1398/11/1210:19
 • 14,700
 • 14,950
 • 1398/11/1010:10
 • 14,650
 • 14,900
 • 1398/11/0810:31
 • 14,650
 • 14,900
 • 1398/11/0710:14
 • 14,650
 • 14,900
 • 1398/11/0611:14
 • 14,650
 • 14,850
 • 1398/11/0511:06
 • 14,400
 • 14,500
 • 1398/11/0310:00
 • 14,350
 • 14,450
 • 1398/11/0210:06
 • 14,350
 • 14,450
 • 1398/11/0110:15
 • 14,350
 • 14,450
 • 1398/10/3010:04
 • 14,400
 • 14,500
 • 1398/10/2910:08
 • 14,550
 • 14,650
 • 1398/10/2810:05
 • 14,600
 • 14,700
 • 1398/10/2609:58
 • 14,600
 • 14,700
 • 1398/10/2509:58
 • 14,500
 • 14,600
 • 1398/10/2410:21
 • 14,520
 • 14,620
 • 1398/10/2310:04
 • 14,550
 • 14,650
 • 1398/10/2210:12
 • 14,600
 • 14,700
 • 1398/10/2110:16
 • 14,700
 • 14,800
 • 1398/10/1910:04
 • 14,880
 • 14,980
 • 1398/10/1810:14
 • 14,880
 • 14,980
 • 1398/10/1710:17
 • 14,730
 • 14,830
 • 1398/10/1510:07
 • 14,780
 • 14,880
 • 1398/10/1410:07
 • 14,150
 • 14,250
 • 1398/10/1211:29
 • 14,250
 • 14,150
 • 1398/10/1110:18
 • 14,150
 • 14,250
 • 1398/10/1010:17
Flagپوند انگلیس (GBP)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/09/1109:35
Flagدلار کانادا (CAD)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/07/1109:27
Flagدلار استرالیا (AUD)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/07/1109:27
Flagفرانک سوییس (CHF)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/10/2209:22
Flagلیر ترکیه (TRY)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/09/0509:21
 • 2,300
 • 1398/09/0414:07
Flagدرهم امارات (AED)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/09/0509:22
 • 3,450
 • 1398/09/0413:27
Flagکرون سوئد (SEK)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/10/2209:23
 • 1,250
 • 1,300
 • 1397/10/2010:36
Flagکرون دانمارک (DKK)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/01/2816:57
Flagکرون نروژ (NOK)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/02/1816:58
Flag10 ین ژاپن (JPY)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/10/0809:45
Flagرینگت مالزی (MYR)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/10/2011:03
Flagیوان چین (CNY)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/10/2209:24
Flagبت تایلند (THB)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:11
Flagروپیه هند (INR)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:23
Flagریال عربستان (SAR)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:23
Flagدینار عراق (IQD)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1398/09/0413:27
Flagمنات آذربایجان (AZN)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:23
Flagدرام ارمنستان (AMD)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:23
Flagدلار سنگاپور (SGD)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:24
Flagروبل روسیه (RUB)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1397/09/2012:24
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تضــامنی اقبال و شرکاء می باشد طراحی سایت : ایران تکنولوژی
بازدید کل : 1,202,085